+421 907 120 519 | i[email protected] 

[et_pb_section][et_pb_row][et_pb_column type=”3_4″][et_pb_toggle admin_label=”Spínač Ako sa stať členom klubu?” title=”Ako sa stať členom klubu?” open=”off”]

O prihlášku do klubu chovateľov plemena bradáč môžete požiadať tajomníka klubu, alebo si ju môžete stiahnuť TU.

Zápisné nového člena je 20,- €

Členský poplatok na jeden rok je 15,- €

Nakoľko už nepoužívame členské preukazy, každý mesiac sa aktualizuje zoznam členov na klubovej stránke. V prípade, že sa tam nenájdete, kontaktujte pokladníka klubu.

Členský poplatok je potrebné uhradiť vždy do konca februára príslušného roka, alebo do termínu uvedeného na klubovej stránke.

Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť priezvisko a členské s uvedením roku:
napr. J.Nový, čl.  2015

Bankové spojenie:
Číslo účtu 11493314/900
Názov účtu: KCHPB
IBAN: SK93 0900 0000 0000 1149 3314

[/et_pb_toggle][et_pb_toggle admin_label=”Spínač Registrácia chovnosti” title=”Registrácia chovnosti” open=”off”]

Máte so svojou sučkou/psom splnené klubové podmienky pre zaradenie do chovu. Pošlite príslušnému poradcovi chovu žiadosť o zaradenie do chovu. Žiadosť môžete stiahnuť  TU.

Keď Vám poradca chovu vráti preukaz pôvodu (PP) so zápisom chovný, je potrebné poslať preukaz pôvodu ešte na preregistráciu do chovu (žiadosť TU) na plemennú knihu UKK. Sučku možno uchovniť aj pri prvom vrhu.

[/et_pb_toggle][et_pb_toggle admin_label=”Spínač: keď chcem uchovniť psa/suku?” title=”Ako mám postupovať, keď chcem uchovniť psa/suku?” open=”off”]

Pokiaľ chcete uchovniť psa/suku, musí byť zapísaný v plemennej knihe UKK!

Bradáč malý 

Bradáč stredný

Bradáč veľký

Na výstave poriadanej klubom sa jedincovi skontroluje chrup a odmeria sa výška, dĺžka. Povaha sa posudzuje počas týchto úkonov. Jedinec si musí nechať bez problémov skontrolovať chrup a musí sa nechať odmerať. Pokiaľ to nie je možné urobiť, môže to zopakovať na ďalších výstavách.

Aby mohol byť psovi na výstave poriadanej klubom skontrolovaný chrup a odmeraná výška, musí majiteľ zaslať prihlášku. Stiahnuť  TU.

Zoznam veterinárnych lekárov

Po splnení všetkých podmienok, zašlete tlačivo Žiadosť o uchovnenie príslušnému poradcovi chovu so všetkými potrebnými prílohami.

[/et_pb_toggle][et_pb_toggle admin_label=”Spínač Chovateľská stanica” title=”Chovateľská stanica” open=”off”]

Sučku je už uchovnená! Máte už medzinárodne chránený názov chovateľskej stanice? Pokiaľ nie, je potrebné si ho vybaviť. Vybavenie chráneného názvu trvá cca 3 – 4 mesiace.

Tlačivo na stiahnutie TU.

[/et_pb_toggle][et_pb_toggle admin_label=”Spínač Pripúšťacie povolenie” title=”Pripúšťacie povolenie” open=”off”]

Pripúšťacie povolenie si u poradcu chovu vyžiadajte min. 6 týždňov pred predpokladaným háraním suky.

Pokiaľ nemáte vybraných krycích psov, poraďte sa so skúsenými chovateľmi, alebo s príslušným poradcom chovu  v dostatočnom predstihu.

Žiadosť o pripúšťacie povolenie je potrebné vypísať komplet a priložiť k nemu všetky požadované materiály. Poradca chovu je tu, aby Vám poradil! Je to člen klubu a človek, ako Vy, takže keď Vy nestíhate, nepožadujte od neho, aby to za Vás doháňal. Niekedy sa to naozaj nedá.

Žiadosť na stiahnutie TU.

Pokiaľ ste už obdržali pripúšťacie povolenie a napárili sučku, ste povinný do 5 dní oznámiť poradcovi chovu uskutočnené párenie.

Keď sa narodia šteniatka, ste povinný do 5 dní nahlásiť to poradcovi chovu.

Šteniatka vo veku od 6 týždňov je potrebné dať očipovať.

[/et_pb_toggle][et_pb_toggle admin_label=”Spínač Prihláška k zápisu šteniat” title=”Prihláška k zápisu šteniat” open=”off”]

Keďže sa v našom klube nerobia fyzické kontroly vrhov, je potrebné zaslať kompletne vypísanú prihlášku k zápisu šteniat po očipovaní šteniat poradcovi chovu na potvrdenie prihlášky. Poradca chovu Vám potvrdenú prihlášku zašle naspäť. K prihláške je potrebné doložiť doklad o úhrade 3,- € na účet klubu za každé šteňa uvedené v prihláške zápisu šteniat.

Prihlášku k zápisu šteniat potvrdenú poradcom chovu je potrebné do 9 týždňov veku šteniat zaslať na plemennú knihu UKK, so všetkými potrebnými prílohami:

a) Originál preukazu pôvodu sučky, ak táto ešte nemá registrovanú chovnú spôsobilosť v Plemennej knihe ÚKK, prikladá spolu s tlačivom Žiadosť o registráciu chovnej spôsobilosti.

b) Fotokópie získaných titulov,  ocenení a trvalých zdravotných vyšetrení  sučky, ktoré ešte nie sú zaregistrované v Plemennej knihe ÚKK.

c) Originál preukazu pôvodu krycieho psa, ak tento ešte nemá registrovanú chovnú spôsobilosť v Plemennej knihe ÚKK, prikladá spolu s tlačivom Žiadosť o registráciu chovnej spôsobilosti. V prípade zahraničného krytia je potrebné dodať čitateľnú fotokópiu preukazu pôvodu.

d) Fotokópie získaných titulov,  ocenení a trvalých zdravotných vyšetrení  psa, ktoré ešte nie sú zaregistrované v Plemennej knihe ÚKK.

Je dobré keď priložíte aj súpis získaných ocenení a titulov oboch rodičov, jednoduchšie je potom spracovanie na plemennej knihe a môžete mať skôr vybavené preukazy pôvodu pre šteniatka. V prípade, že šteniatka predávate do zahraničia, je potrebné si vyžiadať exportný preukaz pôvodu. Keď viete adresu majiteľa v zahraničí pri zasielaní prihlášky k zápisu šteniat, uveďte to tam a priložte žiadosť o exportný PP, ktorú nájdete na stránke www.unkk.sk v tlačivách PK. Exportný PP sa dá vystaviť aj dodatočne.

Kým zašlete na Slovenskú plemennú knihu psov/UKK Prihlášku na zápis šteniat, je potrebné mať pečiatku a podpis od daného poradcu chovu, ktorý vystavil krycie povolenie.
 – pre malých bradáčov – Zuzana Havlíková
– pre stredný a veľkých
– Ing. Jaroslava Slačková

Prihlášku zasielajte poradcovi chovu vyplnenú celú (údaje o vrhu, mená šteniat, farba šteniat, meno a adresa  veterinárneho lekára), v oboch výtlačkoch.
Po potvrdení Vám daný poradca chovu prihlášku vráti na Vašu adresu.

Ak nebude na prihláške podpis a pečiatka poradcu chovu (v kolónke Záznam o kontrole vrhu), nebudú šteniatkam vystavené preukazy pôvodu.

[/et_pb_toggle][et_pb_toggle admin_label=”Spínač Identifikácia šteniatok” title=”Identifikácia šteniatok” open=”off”]

Na základe rozhodnutia výboru KCHPB z 25.2.2012 sa ruší povinné tetovanie a ustanovuje sa spôsob zápisu šteniec do SPKP čipovaním psov.

Odporúča sa chovateľom preveriť si u svojho veterinára cenu za zavedenie mikročipu a podľa toho sa rozhodnúť, u koho si dajú štence začipovať. Nie všetci veterinárni lekári majú oprávnenie vydávať medzinárodný veterinárny preukaz (Pet passport), nevyhnutný pri vývoze psa do zahraničia. Zoznam poverených veterinárnych lekárov, ktorí majú takéto oprávnenie, je uverejnený na stránke www.crsz.sk.

[/et_pb_toggle][et_pb_toggle admin_label=”Spínač Import psa” title=”Import (dovoz) psa” open=”off”]

Kúpili ste si psíka/sučku zo zahraničia? Aby mohol byť prihlasovaný na výstavy, nie je povinné zapísať jedinca do plemennej knihy UKK.

Aby mohol byť uchovnený, musí byť zapísaný v plemennej knihe UKK.

Aby mohol byť zapísaný do plemennej knihy UKK, musíte mať exportný preukaz pôvodu. Postup nájdete TU.

[/et_pb_toggle][et_pb_toggle admin_label=”Spínač Export (vývoz) psa” title=”Export (vývoz) psa” open=”off”]

Podmienky pre vystavenie exportného PP.

Na Plemennú knihu UKK je potrebné zaslať:
1. originál rodokmeň so zápisom o zmene majiteľa a podpisom chovateľa na zadnej strane PP,
2. vyplnené a podpísané tlačivo – Žiadosť o exportný preukaz o pôvode psa,

Vystavený doklad zasielame NA DOBIERKU, neplatí sa vopred!
Žiadosti budú vybavené v lehote do 30 dní od dátumu doručenia.

[/et_pb_toggle][et_pb_toggle admin_label=”Spínač Plemenná kniha UKK” title=”Plemenná kniha UKK” open=”off”]

Dokumenty plemennej knihy posielajte na adresu:

Únia kynologických klubov
Furmanská 9
841 03 Bratislava

Všetky informácie na webovej stránke ÚKK.

Kontakty:
tpevná linka: 02/64282691
mobil: 0948 220 924
[email protected] (plemenná kniha)
[email protected] (agenda klubov)

[/et_pb_toggle][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_4″][et_pb_sidebar admin_label=”Bočný panel” orientation=”right” area=”sidebar-1″ background_layout=”light” /][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]