O prihlášku do klubu chovateľov plemena bradáč môžete požiadať tajomníka klubu, alebo si ju môžete stiahnuť TU.

Zápisné nového člena je 20,- €
Členský poplatok na jeden rok je 15,- €

Nakoľko už nepoužívame členské preukazy, každý mesiac sa aktualizuje zoznam členov na klubovej stránke. V prípade, že sa tam nenájdete, kontaktujte pokladníka klubu.

Členský poplatok je potrebné uhradiť vždy do konca februára príslušného roka, alebo do termínu uvedeného na klubovej stránke.

Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť priezvisko a členské s uvedením roku: 
napr. J.Nový, čl.  2015
Bankové spojenie:
Číslo účtu: 2941014534/1100
Názov účtu: KCHPB
IBAN/BIC: SK74 1100 0000 0029 4101 4534

Pokiaľ chcete uchovniť psa/suku, musí byť zapísaný v plemennej knihe UKK!

Bradáč malý 

 • pes / suka musí dosiahnuť vek 15 mesiacov, aby mohol byť jedinec uchovnený
 • pes / suka musí absolvovať 2 výstavy v triede strednej, otvorenej, pracovnej alebo šampiónov, z toho jednu klubom organizovanú výstavu  a druhú výstavu buď celoštátnu, národnú alebo medzinárodnú v SR so známkou výborný, veľmi dobrý
 • vyšetrenie DNA, MAC
 • informatívne vyšetrenie očí – PRA

 

Bradáč stredný

 • pes / suka musí dosiahnuť vek 15 mesiacov, aby mohol byť jedinec uchovnený
 • pes / suka musí absolvovať 2 výstavy v triede strednej, otvorenej, pracovnej alebo šampiónov, z toho jednu klubom organizovanú výstavu  a druhú výstavu buď celoštátnu, národnú alebo medzinárodnú v SR so známkou výborný, veľmi dobrý
 • Potrebujete vyhodnotenie dysplázie bedrových kĺbov (DBK) – pes / sučka musia dosiahnuť vek minimálne 12 mesiacov, aby bolo možné urobiť snímok. Požadované je vyhodnotenie mať zapísané v preukaze pôvodu a na vyhodnotení od veterinára. Vyhodnotenie DBK (do stupňa 2/2, C/C vrátane)
 • vyšetrenie DNA

 

Bradáč veľký

 • pes / suka musí dosiahnuť vek 18 mesiacov, aby mohol byť jedinec uchovnený
 • pes / suka musí absolvovať 2 výstavy v triede strednej, otvorenej, pracovnej alebo šampiónov, z toho jednu klubom organizovanú výstavu  a druhú výstavu buď celoštátnu, národnú alebo medzinárodnú v SR so známkou výborný, veľmi dobrý
 • Potrebujete vyhodnotenie dysplázie bedrových kĺbov (DBK) – pes / sučka musia dosiahnuť vek minimálne 12 mesiacov, aby bolo možné urobiť snímok. Požadované je vyhodnotenie mať zapísané v preukaze pôvodu a na. vyhodnotení od veterinára. Vyhodnotenie DBK (do stupňa 2/2, C/C vrátane)
 • vyšetrenie DNA,

Na výstave poriadanej klubom sa jedincovi skontroluje chrup a odmeria sa výšky, dĺžka, odoberie sa vzorka na vyhodnotenie DNA, MAC,…Povaha sa posudzuje počas týchto úkonov. Jedinec si musí nechať bez problémov skontrolovať chrup a musí sa nechať odmerať. Pokiaľ to nie je možné urobiť, môže to opakovať na ďalších výstavách. Ale vždy musí byť jedinec prihlásený na danú výstavu, zároveň musí prihlásiť aj uchovnenie. 

Zoznam veterinárnych lekárov

Po splnení všetkých podmienok, zašlete tlačivo „Žiadosť o uchovnenie“ príslušnému poradcovi chovu so všetkými potrebnými prílohami. 

Máte so svojou sučkou/psom splnené klubové podmienky pre zaradenie do chovu. Pošlite príslušnému poradcovi chovu žiadosť o zaradenie do chovu.

Keď Vám poradca chovu vráti preukaz pôvodu (PP) so zápisom chovný, je potrebné poslať preukaz pôvodu ešte na preregistráciu do chovu  na plemennú knihu UKK. Sučku možno uchovniť aj pri prvom vrhu.

Pripúšťacie povolenie si u poradcu chovu vyžiadajte min. 6 týždňov pred predpokladaným háraním suky.

Pokiaľ nemáte vybraných krycích psov, poraďte sa so skúsenými chovateľmi, alebo s príslušným poradcom chovu  v dostatočnom predstihu.

Žiadosť o pripúšťacie povolenie je potrebné vypísať komplet a priložiť k nemu všetky požadované materiály. Poradca chovu je tu, aby Vám poradil! Je to člen klubu a človek, ako Vy, takže keď Vy nestíhate, nepožadujte od neho, aby to za Vás doháňal. Niekedy sa to naozaj nedá.

Žiadosť 

Pokiaľ ste už obdržali pripúšťacie povolenie a napárili sučku, ste povinný do 5 dní oznámiť poradcovi chovu uskutočnené párenie.

Keď sa narodia šteniatka, ste povinný do 5 dní nahlásiť to poradcovi chovu.

Šteniatka vo veku od 6 týždňov je potrebné dať očipovať.

Keďže sa v našom klube nerobia fyzické kontroly vrhov, je potrebné zaslať kompletne vypísanú prihlášku k zápisu šteniat po očipovaní šteniat poradcovi chovu na potvrdenie prihlášky. Poradca chovu Vám potvrdenú prihlášku zašle naspäť. K prihláške je potrebné doložiť doklad o úhrade 3,- € na účet klubu za každé šteňa uvedené v prihláške zápisu šteniat.

Prihlášku k zápisu šteniat potvrdenú poradcom chovu je potrebné do 9 týždňov veku šteniat zaslať na plemennú knihu UKK, so všetkými potrebnými prílohami:

a) Originál preukazu pôvodu sučky, ak táto ešte nemá registrovanú chovnú spôsobilosť v Plemennej knihe ÚKK, prikladá spolu s tlačivom Žiadosť o registráciu chovnej spôsobilosti.

b) Fotokópie získaných titulov,  ocenení a trvalých zdravotných vyšetrení  sučky, ktoré ešte nie sú zaregistrované v Plemennej knihe ÚKK.

c) Originál preukazu pôvodu krycieho psa, ak tento ešte nemá registrovanú chovnú spôsobilosť v Plemennej knihe ÚKK, prikladá spolu s tlačivom Žiadosť o registráciu chovnej spôsobilosti. V prípade zahraničného krytia je potrebné dodať čitateľnú fotokópiu preukazu pôvodu.

d) Fotokópie získaných titulov,  ocenení a trvalých zdravotných vyšetrení  psa, ktoré ešte nie sú zaregistrované v Plemennej knihe ÚKK.

Je dobré keď priložíte aj súpis získaných ocenení a titulov oboch rodičov, jednoduchšie je potom spracovanie na plemennej knihe a môžete mať skôr vybavené preukazy pôvodu pre šteniatka. V prípade, že šteniatka predávate do zahraničia, je potrebné si vyžiadať exportný preukaz pôvodu. Keď viete adresu majiteľa v zahraničí pri zasielaní prihlášky k zápisu šteniat, uveďte to tam a priložte žiadosť o exportný PP, ktorú nájdete na stránke www.unkk.sk v tlačivách PK. Exportný PP sa dá vystaviť aj dodatočne.

Kým zašlete na Slovenskú plemennú knihu psov/UKK Prihlášku na zápis šteniat, je potrebné mať pečiatku a podpis od daného poradcu chovu, ktorý vystavil krycie povolenie.
 – pre malých bradáčov – Zuzana Havlíková
– pre stredný a veľkých 
– Zuzana Straková

Prihlášku zasielajte poradcovi chovu vyplnenú celú (údaje o vrhu, mená šteniat, farba šteniat, meno a adresa  veterinárneho lekára), v oboch výtlačkoch.
Po potvrdení Vám daný poradca chovu prihlášku vráti na Vašu adresu.

Ak nebude na prihláške podpis a pečiatka poradcu chovu (v kolónke Záznam o kontrole vrhu), nebudú šteniatkam vystavené preukazy pôvodu.

Na základe rozhodnutia výboru KCHPB z 25.2.2012 sa ruší povinné tetovanie a ustanovuje sa spôsob zápisu šteniec do SPKP čipovaním psov.

Odporúča sa chovateľom preveriť si u svojho veterinára cenu za zavedenie mikročipu a podľa toho sa rozhodnúť, u koho si dajú štence začipovať. Nie všetci veterinárni lekári majú oprávnenie vydávať medzinárodný veterinárny preukaz (Pet passport), nevyhnutný pri vývoze psa do zahraničia. Zoznam poverených veterinárnych lekárov, ktorí majú takéto oprávnenie, je uverejnený na stránke www.crsz.sk.

Kúpili ste si psíka/sučku zo zahraničia? Aby mohol byť prihlasovaný na výstavy, nie je povinné zapísať jedinca do plemennej knihy UKK.

Aby mohol byť uchovnený, musí byť zapísaný v plemennej knihe UKK.

Aby mohol byť zapísaný do plemennej knihy UKK, musíte mať exportný preukaz pôvodu. Postup nájdete TU.

Podmienky pre vystavenie exportného PP.

Na Plemennú knihu UKK je potrebné zaslať:
1. originál rodokmeň so zápisom o zmene majiteľa a podpisom chovateľa na zadnej strane PP,
2. vyplnené a podpísané tlačivo – Žiadosť o exportný preukaz o pôvode psa,

Vystavený doklad zasielame NA DOBIERKU, neplatí sa vopred!
Žiadosti budú vybavené v lehote do 30 dní od dátumu doručenia.