+421 907 120 519 | i[email protected] 

KLUBU CHOVATEĽOV PLEMENA BRADÁČ

1. Úvodné ustanovenia

Chovateľský poriadok slúži pre riadenie chovu všetkých veľkostných a štyroch farebných rázov plemena a vytvára predpoklady pre trvalé zvyšovanie kvality chovateľskej práce KCHPB v zmysle štandardu FCI 181, 182, 183.

Chovateľský poriadok je záväzný pre všetkých majiteľov chovných jedincov na Slovensku. Za jeho dodržiavanie sú zodpovední chovatelia a poradca chovu. V prípade nedodržania rozhodne o penalizácii ČS, resp. VČS. Priestupky proti chovateľskému poriadku budú zverejňované v Spravodaji KCHPB. Produkcia šteniat bez preukazu o pôvode je nezlučiteľná s poslaním SKJ, etikou chovateľa, ustanoveniami tohto CHP a bude považovaná za jeho porušenie, s následným disciplinárnym postihom. Komisionálny predaj šteniat je zakázaný.

Plemeno bradáč, v zmysle tohto chovateľského poriadku, predstavujú čistokrvné psy a suky s platným preukazom pôvodu vydaným niektorou z plemenných kníh členských, alebo pridružených organizácií FCI.

2. Definícia základných pojmov

Základné pojmy:
– preukaz o pôvode psa (PP) je úradný písomný doklad, vydaný oprávnenou plemennou knihou, ktorý musí obsahovať:
– Meno psa a názov chovateľskej stanice
– Plemeno, veľkostný ráz, druh a farba srsti
– Dátum narodenia psa
– Pohlavie
– Číslo zápisu
– Druh chovu
– Predkov uvedených do 3. generácie
– Pečiatku vydávajúcej plemennej knihy
– Podpis zodpovedného pracovníka plemennej knihy, chovateľa a majiteľa psa

– chovný jedinec je pes alebo suka tohto plemena, ktorí splnili podmienky pre zaradenie do  chovu dané týmto chovateľským poriadkom(CHP) a sú zapísaní v registri chovných jedincov.
– majiteľ je osoba alebo organizácia, ktorá právoplatne získala chovného jedinca a vlastní jeho preukaz pôvodu (PP)
– držiteľ je osoba, ktorá je majiteľom poverená k chovateľskému využitiu určitého chovného jedinca.
– chovateľ je osoba alebo organizácia, ktorá je v dobe vrhu suky jej majiteľom, alebo držiteľom a má zaregistrovaný chránený názov chovateľskej stanice. 
– chov je cieľavedomá plemenitba, ku ktorej sa môžu využiť iba chovné jedince, ktoré sú v dobrom zdravotnom stave a spĺňajú všetky podmienky tohto CHP.
– poradca chovu (PCH) je funkcionár klubu, ktorý predstavuje bezprostrednú kontaktnú osobu v záležitostiach chovu. Poskytuje rady v oblasti chovateľstva, pri výbere krycích psov a vypisuje pripúšťacie povolenia.
– pripúšťacie povolenie je základným chovateľským dokladom, ktorý vystavuje PCH a bez ktorého sa krytie suky nesmie uskutočniť. Pripúšťacie povolenie je  platné iba s podpisom poradcu chovu. 

3. Špecifické podmienky
Podmienky zaradenia psov a súk do chovu:
Účasť na dvoch výstavách na Slovensku v triede strednej, otvorenej, pracovnej alebo šampiónov, z toho jedna výstava musí byť klubová alebo špeciálna, druhá výstava môže byť národná, celoštátna alebo medzinárodná.

U všetkých bradáčov je povinné genetické vyšetrenie DNA. (Vzorka sa odoberá pri zaraďovaní do chovu (meranie a kontrola chrupu).

U malých bradáčov musí mať jeden z chovného páru vyšetrenie na MAC s negatívnym výsledkom.
Vyšetrenie oči na PRA,LL,C – zatiaľ len informatívne (u malých bradáčov).
U stredných a veľkých bradáčov je potrebný röntgen dysplázie bedrových kĺbov.

malý bradáč od 15 mesiacov 

 

výstavy

skúšky

výška 

chrup

MAC

DNA

pes

výborný

veľmi dobrý*

bez skúšky

29 – 36 cm

úplný

1. z chov. páru negatívny

povinné

suka

výborná

veľmi dobrá*

bez skúšky

29 – 36 cm 

úplný

1. z chov. páru negatívny

povinné

* jedinec, ktorý má inú farbu ako jeho rodičia – iba so známkou výborný/á  

 stredný bradáč od 15 mesiacov

 

výstavy

skúšky

chrup

výška 

DCC

DNA

pes

výborný

veľmi dobrý

bez skúšky

úplný

44 – 51 cm

1. z chov. páru negatívny

povinné

suka

výborná

veľmi dobrá

bez skúšky

úplný

44 – 51 cm 

2. z chov. páru do 2. stupňa

povinné

veľký bradáč od 18 mesiacov

 

výstavy

skúšky

povaha

chrup

výška

DCC

DNA

pes

výborný

veľmi dobrý

bez skúšok

3-8

úplný

59 – 72 cm

1. z chov. páru negatívny

povinné

suka

výborná

veľmi dobrá

bez skúšok

3-8

úplný

59 – 72 cm

2. z chov. páru do 2. stupňa

povinné

Po absolvovaní vyššie uvedených podmienok pošle majiteľ bradáča preukaz pôvodu (originál), obidva posudkové listy (minimálne jeden z KV alebo ŠV), U stredných a veľkých bradáčov aj potvrdenie o vykonanom röntgene, príslušnému poradcovi chovu. Ten materiály spracuje a obratom ich zašle naspäť majiteľovi.
Horná hranica veku využitia chovných súk v chove je 8 rokov. V odôvodnených prípadoch môže poradca chovu povoliť ďalšie využitie suky v chove aj po dovŕšení tejto vekovej hranice, na každý vrh. Chovný pes má neobmedzenú chovnosť. Zahraničný krycí pes môže byť použitý v plemenitbe od vekovej hranice a zdravotných vyšetrení určených v zmysle nášho chovateľského poriadku.
Suky môžu rodiť 1x ročne. Počet šteniat ponechaných suke je neobmedzený.
Chovateľ si pripúšťacie povolenie vyžiada písomnou formou na tlačive prístupnom na klubových stránkach minimálne 6 týždňov pred plánovaním pripustením sučky u príslušného poradcu chovu.
Keď má sučku nakrytú, nahlási tuto skutočnosť najneskôr do 5 dní príslušnému poradcovi chovu.
Po narodení šteniat opäť nahlási tuto skutočnosť najneskôr do 5 dní príslušnému poradcovi chovu.
Bradáča inej farby ako sú rodičia bude možné páriť iba s bradáčom, ktorý je preukázateľne, podľa zápisov v preukaze pôvodu predkov (min. 3 generácie), rovnakej farby. Ak sa jedná o jedinca zo zahraničia, podklady získa a dodá majiteľ suky, inak navrhuje psa daný poradca chovu a majiteľ suky musí rešpektovať jeho návrh.
Zaradenie do registra chovných jedincov vykonáva Plemená kniha UKK, ktorá o tom aj vykoná zápis do PP, vrátane výsledkov RTG/DBK. Zaradenie sa vykoná po splnení všetkých podmienok, u psov na žiadosť majiteľa, alebo najneskoršie pri zápise prvého vrhu po tomto psovi, u súk najneskoršie pri zápise šteniat z prvého vrhu.

4. Všeobecné ustanovenia
Párenie je možné uskutočniť výlučne na základe Pripúšťacieho povolenia vydaného príslušným PCH. Pripúšťacie povolenie sa musí vystaviť aj keď obidvaja chovní jedinci patria jednému majiteľovi.
Využitie zapožičaných jedincov v chove je podmienené splnením vekovej hranice a zdravotných vyšetrení tohto CHP.
Párenie suky dvoma psami v priebehu jedného hárania je zakázané. Šteňatá z takéhoto spojenia nebudú zapísané do SPKP.
Prirodzené párenie môže byť nahradené insemináciou. Inseminácia nesmie byť použitá medzi jedincami, ktorí sa už pred tým úspešne nereprodukovali prirodzeným spôsobom. O inseminácii sa urobí záznam do pripúšťacieho povolenia. Podmienky pre vykonanie inseminácie stanovuje CHK a realizovať ho môže výlučne veterinárny lekár, ktorý jeho vykonanie súčasne potvrdí v Pripúšťacom povolení.
Úhrada za párenie je vecou dohody majiteľov chovných jedincov, odporúča sa písomná dohoda.
Ak sa ako úhrada za párenie poskytuje šteňa, prináleží prvý výber chovateľovi, druhý výber majiteľovi chovného psa.
Pripustenie v zahraničí je možné iba na základe pripúšťacieho povolenia.
Pri zahraničnom krytí musí chovateľ k prihláške zápisu šteniat doložiť fotokópiu PP otca.
Suka môže byť použitá v chove 1 x za rok, bez obmedzení počtu  ponechaných šteniat.
Pes nemá počet obmedzených krytí.
Právne vzťahy vyplývajúce z vlastníctva psa sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka a iných zákonov platných na území SR.
V prípade spoluvlastníctva chovného jedinca musí byť jeden zo spoluvlastníkov splnomocnený k jednaniu s príslušnými orgánmi ohľadom chovateľských záležitostí.
Ak prejde kotná suka do vlastníctva inej osoby, prechádzajú na túto osobu všetky práva a povinnosti, ak nebolo písomne dohodnuté inak. Čipovanie šteniat je povinné, vykonáva ho veterinárny lekár vo veku od 6 týždňov. Veterinárny lekár je zodpovedný za odborné označenie šteniat, záznam o ňom vykonáva v pripúšťacom povolení.
Všetky náklady spojené z vrhom (čipovanie, kontrola vrhu, poplatky za úkony plemennej knihy atď.) hradí chovateľ. Šteňatá sa nesmú predávať novým majiteľom mladšie ako 49 dní, v dobe predaja musia byť očipované, v dobrom zdravotnom stave, 1x očkované, 2 x odčervené a musia samostatne prijímať potravu.

5. Osobitné ustanovenia
Majiteľ chovnej suky i chovného psa v zmysle tohto poriadku i stanov klubu nemusí byť  členom klubu chovateľov KCHPB. Nečlenovia klubu  platia za každý chovateľský úkon stanovenú sumu podľa podmienok chovnosti.
Pripúšťacie povolenie vydáva poradca chovu (PCH) na základe písomnej žiadosti chovateľa. Chovateľ žiada o pripúšťacie povolenie minimálne 6 týždňov pred očakávaným háraním suky. Poradca chovu odošle chovateľovi pripúšťacie povolenie do 30 dní od doručenia kompletnej žiadosti. V prípade žiadosti o zahraničné krytie je chovateľ povinný poslať PCH všetky potrebné materiály (meno a adresu majiteľa krycieho psa, fotokópiu PP, šampionátov, výsledkov RTG, skúšok). 
Narodenie šteniat nahlásiť poradcovi chovu do 5 dní ich veku, PCH nahlási prípadný úhyn šteniatok alebo ak aj sučka nezabrezla.
U šteniat, ktoré sú vybrané na export treba uviesť meno a adresu nadobúdateľa.
Chovateľ má právo vlastného výberu krycieho psa za podmienky, že tento je vedený v registri chovných psov a nemá obmedzené krytie.     Platnosť pripúšťacieho povolenia je do konca kalendárneho roka v roku jeho vystavenia. Po tejto dobe, ak nebolo využité, je potrebné vrátiť ho poradcovi chovu.
Expresné vyhotovenie pripúšťacieho povolenia je možné len výnimočne.
Poradca chovu má právo odmietnuť vyhotovenie pripúšťacieho povolenia:
– pokiaľ nemá dostatočné informácie o krycom psovi a suke, a nemá možnosť tieto informácie v priebehu krátkeho obdobia získať,
– v prípade porušenia Chovateľského poriadku KCHPB chovateľom.

Zamietnutie pripúšťacieho povolenia zdôvodňuje PCH písomne.