+421 907 120 519 | i[email protected] 

Medzinárodné podmienky pre udelovanie titulu ISPU Klubový víťaz

1.       Od výstavnej sezóny 2000 sa môžu vo všetkých členských zemiach ISPU zadávať tituly:

ISPU – Klubový víťaz

ISPU – Klubový víťaz mladých

ISPU – Klubový víťaz veteránov

1.1 Členské zeme sú oprávnené upraviť si vnútorné podmienky a postup pri vystavovaní titulov.

2. Zadávanie  čakateľstva prebieha  jednotne vo všetkých členských zemiach podľa nasledujúcich pravidiel:

2.1 Čakateľstvo  sa môže zadávať na všetkých termínovo  chránených výstavách, kde mimo vyšie uvedených čekateľstiev sa tiež zadáva iné čekateľstvo (Klubový víťaz, CAC apod.)

Čakateľstvo na titul ISPU – Klubový víťaz mladých sa zadáva v triede mladých.

a.       v zemi  kde je najvyššie  hodnotenie „VD“ v triede  mladých jedinci s posúdením VD1

b.       V zemi kde je najvyššie  hodnotenie  „V“ v triede  mladých jedinci s posúdením V1

2.       čakateľstvo na titul ISPU – Klubový víťaz  sa zadáva vo všetkých triedach  (mimo mladých a veteránov) jedincom ohodnoteným ako  V1

3.       čakateľstvo na titul ISPU – Klubový vítaz veterán sa zadáva všetkým  umiestneným jedincom v triede  veteránov

3. Pri  zadávaní  čakateľstva bude navýšený poplatok vo výške 0,75 EUR za každého psa uvedeného v katalógu. Z toho bude z členskej zeme prevedené  0,50 EUR do pokladne ISPU.

U jedno ročnej usporiadanej  ISPU výstave sa prevedie do pokladne ISPU z každého zaplateného výstavného  poplatku 1,75 EUR.

4.       Členské zeme si medzi sebou uznávajú vystavené čakateľstvo.  Jednotlivé kluby si môžu vymeniť predlohy na čakateľské kartičky.

5.       ISPU víťazný titul neoprávňuje podľa  podmienok  FCI k zaradeniu  do triedy šampiónov

6.       Zadávanie titulov v každej ISPU členskej zemi je na vlastnej zodpovednosti, kde každý pes /suka musia predložiť 3 čakateľstvá  z toho 1 čakateľstvo musí splniť na jedenkrát  ročne usporiadanou  ISPU výstavou (veľká ISPU výstava) .

Na ISPU výstave  všetci  jedinci, ktorí získali hodnotene „výborný“ v triedach  dospelých alebo v triede mladých „veľmi dobrý“ (ak je to najvyššie  hodnotenie v dané zemi) získavajú ISPU čakateľstvo. V triede  veteránov  získava  čakateľstvo  každý umiestnený jedinec.

ISPU – víťaz mladých – sa zadáva ako najvyšší titul dňa v triedach mladých prvému umiestnenému psovi (u súk rovnakým spôsobom) s najvyššie zadávanou známkou.

ISPU víťaz – (najvyšší titul dňa) sa zadáva po skončení posudzovania jednotlivých tried nejlepšiemu z V1 posúdených psov (u súk rovnakým spôsobom) z tried: stredná, otvorená, pracovná a šampiónov.

ISPU veterán víťaz – sa zadáva 1. umiestnenému psovi a suke v triede veteránov.

Pre zadanie ISPU klubový víťaz mladých môže byť okrem 2 čekatelstiev z triedy mladých 1 čekateľstvo z iných tried až do veku jedinca 24 mesiacov. 1 čakateľstvo musí byť z ISPU výstavy. Čakateľstvo použité na ISPU klubového víťaza mladých stráca platnosť na priznanie iného titulu.