Do súťaže sa započítavajú výstavné ocenenia získané od 1. januára daného roku  do 31. decembra daného roku.

 • súťaž je vypísaná pre všetky veľkostné a farebné rázy, ktoré združuje KCHPB
 • jedinec prihlásený do súťaže musí byť zapísaný v slovenskej plemennej knihe
 • majiteľ jedinca (vrátane spolumajiteľa) ktorý sa zúčastní súťaže, musí byť členom KCHPB
 • do súťaže sa započítavajú výstavné ocenenia získané od 1.1.  do 31.12. bežného roka na výstavách, ktoré sú organizované pod záštitou SKJ na Slovensku, na ktorých sa zadáva minimálne CAC (t.j. výstavy špeciálne, klubové, celoštátne, národné, medzinárodné, ) Európska výstava, Svetová výstava a ISPU .
 • jedinec, ktorý získa najvyšší počet bodov vo svojom veľkostnom a farebnom ráze a splní požadovaný limit, získa titul TOP BRADÁČ
 • poradie všetkých prihlásených jedincov bude uverejnené na webovej stránke
 • jedince budú odmenené diplomom

Prihlásiť jedinca do súťaže môžete len do termínu uzávierky súťaže zaslaním: 

 • vyplnenej tabuľky výstav
 • fotokópie preukazu o pôvode
 • fotokópie posudkových listov z jednotlivých výstav

na adresu: 
Andrea Adamčiaková, Železničná 955, 034 95 Likavka

 • na neúplné a po uzávierke zaslané prihlášky nebude braný zreteľ
 • uzávierka súťaže: 28.2. daného roku
 • v marci daného roku budú na klubových stránkach zverejnené výsledky

Chýbajúce a nepresné výsledky reklamovať na adrese:
Andrea Adamčiaková, Železničná 955, 034 95 Likavka,
0905 511 257
[email protected]

Oficiálne vyhlásenie výsledkov súťaže bude 30. 3. daného roku

Najúspešnejší jedinec zo všetkých (s najväčším počtom bodov, bez ohľadu na veľkosť a farbu) bude odmenený pokálom na špeciálnej výstave, ktorý si musí majiteľ prevziať osobne.


Tabuľka výstav na stiahnutie.